Jak wygląda proces budowy obwałowań?

Budowa obwałowań: specyfika, cel, najważniejsze wymagania

Obwałowania najczęściej stosowane są jako środki ochrony przeciwpożarowej, dlatego też zaliczane są do budowli hydrotechnicznych. Z tego też powodu polegają one Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 86, poz.579). Zgodnie z tym rozporządzeniem muszą zapewniać stabilność w każdych warunkach pracy. Podczas ich budowy — realizowanej zgodnie z projektem budowlanym — konieczne jest przestrzeganie wytycznych dotyczących obciążeń. Cały proces budowy musi obejmować wszystkie elementy konstrukcyjne wałów jak m.in. korpus, skarpy, umocnienia, uszczelnienia, warstwy ochronne, drenaże.

Wyróżniamy kilka rodzajów obwałowań. Mogą mieć one charakter lokalny (np. ochrona nisko położonych w dolinie rzecznej wsi, miast czy osiedli). Wyróżniamy też wały niezamknięte (otwarte) oraz zamknięte, boczne i kierujące, wsteczne i pierścieniowe. Każdy typ wałów wymaga przygotowania specjalistycznego projektu, a następnie fachowej realizacja z zastosowaniem specjalnego sprzętu oraz niezbędnych materiałów, do których zaliczamy m.in. kruszywa.

 

Walec

 

Kruszywa do budowy obwałowań

Istotnym punktem naszej oferty usługowej jest zapewnianie naszym klientom kruszywa do budowy obwałowań. W większości przypadków są to obwałowania stosowane w celu ochrony przeciwpowodziowej. Kruszywo to materiał, który pozwala na precyzyjne uszczelnianie gruntu przy zbiornikach wodnych i osadnikach. Dzięki temu realizowane budowle hydrotechniczne wyróżniają się stabilnością, wytrzymałością i zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa.