Przygotowanie do rozbiórki. Kwestie formalne

Rozbiórka to prace budowlane, polegające na demontażu i usunięciu istniejącego budynku lub jego części. Do przeprowadzenia rozbiórki zazwyczaj konieczne jest zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na taką czynność. Przepisy prawa przewidują jednak kilka sytuacji, w których zgłoszenie ani pozwolenie nie jest wymagane. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się dokładnie temu tematowi.

 

Rozbiórka na podstawie zgłoszenia

Zgłoszenie ani uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę nie jest wymagane w przypadku obiektów budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie. Wyjątkiem od tej reguły są tylko obiekty, które mogą podlegać ochronie jako zabytki. Na podstawie zgłoszenia można dokonać rozbiórki obiektów, które mają wysokość poniżej 8 metrów i stoją (licząc od granicy działki) w odległości nie mniejszej niż połowa ich wysokości oraz które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską. W każdym innym przypadku konieczne jest otrzymanie pozwolenia. Zgłoszenie rozbiórki polega na złożeniu do urzędu kompletu dokumentów, m.in. wypełnionego zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane, dokumentacji strzałowej, pełnomocnictw itp. Jeśli po 21 dniach od dokonania kompletnego zgłoszenia urząd nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć prace.

 

Uzyskanie pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę oznacza więcej formalności do załatwienia. Ważne, by uzyskać pozwolenie przed rozpoczęciem prac – w przeciwnym razie zostaną one uznane za samowolę budowlaną. Poza wnioskiem o pozwolenie, do urzędu trzeba dostarczyć jeszcze m.in. oświadczenie  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu,  opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenie wodnoprawne, projekt rozbiórki itp. W przypadku rozbiórki obiektu wpisanego do rejestru zabytków należy jeszcze uzyskać zgodę Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu danego obiektu z rejestru. Jeśli we wniosku będzie brakowało niezbędnych do wydania decyzji informacji, urząd powinien wezwać do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę nie ma terminu ważności. Prace można zacząć po 14 dniach od otrzymania decyzji (w tym czasie odwołać od niej mogą się inne strony np. użytkownicy wieczyści). Urząd wyda też dziennik rozbiórki, który będzie musiał wypełniać kierownik budowy.

 

Rozbieranie budowli